کلیدواژه‌ها = باورهای معرفت‌شناختی
رابطه باورهای معرفت‌شناختی و فلسفه‌های آموزشی با رویکردهای تدریس دانشجو معلمان

دوره 7، شماره 3، مهر 1398، صفحه 51-29

10.34785/J012.2019.716

فرامرز محمدی پویا؛ سهراب محمدی پویا؛ احمد زارعی؛ مهدیه خسروی