کلیدواژه‌ها = اثر بخشی.تفکر انتقادی
اثربخشی آموزش تفکر انتقادی بر شیوه های حل مساله در دانشجویان

دوره 7، شماره 2، تیر 1398، صفحه 21-36

10.34785/J012.2019.127

فاطمه احمدبیگی؛ قدسی احقر؛ محسن ایمانی نائینی