نویسنده = ������������ ������
مدل کیفی و داده بنیاد از توسعه استعداد آموزگاران (مطالعه موردی: معلمان دوره ابتدایی شهر اردبیل)

دوره 10، شماره 2، تیر 1401، صفحه 169-144

https://doi.org/10.34785/J012.2022.031

حسن باشکوه اجیرلو؛ عادل زاهد بابلان؛ تقی اکبری؛ علی خالق خواه