نویسنده = �������������������� ����������
بررسی تاثیر آموزش فیزیک با رویکرد مدل سازی بر بهبود یادگیری و رفع کج فهمی های دانش آموزان

دوره 9، شماره 4، دی 1400، صفحه 272-254

ابوالفضل عزیزی؛ فاطمه احمدی؛ جاوید ضمیرانوری؛ رضا رشیدی