نویسنده = ���������� ����������
شناسائی و اکتشاف عوامل مؤثر بر کیفیت آموزش های فنی و حرفه ای: مطالعه ای با رویکرد آمیخته

دوره 6، شماره 3، مهر 1397، صفحه 23-38

علی اکبر امین بیدختی؛ محمود نجفی؛ فرهاد شریعتی