نویسنده = �������������� ������������ ����������
نقش سواد برنامه‌ریزی درسی در عملکرد شغلی معلمان با میانجی‌گری جهت‌گیری تدریس

دوره 10، شماره 2، تیر 1401، صفحه 60-39

https://doi.org/10.34785/J012.2022.027

سحر تقی پور؛ ابراهیم صالحی عمران؛ میمنت عابدینی بلترک