نویسنده = غفار نصیری هانیس
تأثیر آموزش هوش اخلاقی به شیوۀ قصه گویی بر سازگاری تحصیلی، اجتماعی و هیجانی دانش‌آموزان

دوره 8، شماره 2، تیر 1399، صفحه 54-37

https://doi.org/10.34785/J012.2020.803

عزت اله قدم پور؛ لیلا حیدریانی؛ جهانگیر کلانتر؛ غفار نصیری هانیس


هم‌سنجی تأثیر آموزش مدیریت خشم با آموزش همدلی در پرخاشگری دانش‌آموزان دختر

دوره 5، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 185-201

سیمین غلامرضایی؛ غفار نصیری هانیس؛ افسانه منصوری جلیلیان؛ حسین حسینی؛ مریم مهدی عراقی