نویسنده = ������������ ������
رتبه بندی مدرسان حسابداری از نظر صفات شخصیتی به روش تحلیل سلسله مراتبی AHP

دوره 6، شماره 2، تیر 1397، صفحه 203-225

رضا زارعی؛ دلارام دریایی؛ آزاده اسماعیلی؛ نگین فتاحی