دوره و شماره: دوره 7، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 1-300 
2. طراحی الگوی محتوای آموزش کارآفرینی برای رشته های علوم انسانی

صفحه 25-46

محمدحسین یارمحمدیان؛ نفیسه رفیعی؛ نرگس کشتی آرای