استخراج ماهیت عناصر اساسی برنامه درسی الگوی اشتاینر (یک مطالعه ترکیبی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیرکل آموزش وپرورش استان همدان

2 دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده

هدف پژوهش استخراج ماهیت عناصر اساسی برنامه درسی الگوی اشتاینر بود. روش پژوهش از نوع ترکیبی بود. مشارکت کنندگان در بخش کیفی متخصصان رشته برنامه‌ریزی درسی و فلسفه تعلیم و تربیت بودند که تعداد کل آنها 40 نفر بود که به روش ملاک‌محور و بر اساس قاعده اشباع نظری 10 نفر انتخاب شدند. جامعه‌ی آماری در بخش کمی کلیه مربیان مراکز پیش دبستانی شهر همدان (220 نفر) بودند که از میان آنها تعداد 135 نفر از طریق نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات در بخش کیفی مصاحبه نیمه ساختاریافته و در بخش کمی پرسشنامه محقق ساخته بود. شیوه تحلیل داده‌ها در بخش کیفی کدگذاری و تحلیل محتوی با استفاده از نرم‌افزار MAXQDA بود. و برای تحلیل داده‌های کمی از آزمون‌های آماری تحلیل عاملی استفاده شد. برای بررسی روایی سازه پرسشنامه، از برآورد کفایت نمونه‌برداری (KMO) و آزمون کرویت بارتلت، استفاده شد. با توجه به تحلیل مصاحبه‌ها تعداد 78 کد باز، 4 کد محوری و یک کد انتخابی استخراج شدند. این تعداد مؤلفه‌ها روی هم 084/55 درصد کل واریانس متغیرها را تبیین می‌کنند. در مرحله نهایی با استفاده از چرخش واریماکس ماتریس عاملی ساختار ساده عامل‌ها به دست آمد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identify the features of curriculum basic elements based on steiner model(A mixed research)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Poordavood 1
  • Mohammadreza Usefzadeh 2
1 hamedan province education manager
چکیده [English]

The main purpose of this research was Identifying the features of curriculum basic elements  based on steiner model .A mixed (qualitative_quantitative) method was used. In qualitative section the participants were included (40) experts of curriculum development and philosophy of education.Based on criteria centerd and theoritical saturation (10) experts involve in research.In quantitative section the statistical population (N=220) were included all educators of hamedan city preschool centers in 1398-99 academic year.Based on strtaifed random sampling method about (135) educators were selected as study sample.The data gathering instrument in qualitative section were semi structured interview. The collected data were analayzed by  content analysis and coding method using MAXQDA soft ware and factor analysis. For assessment of construct validity  (KMO) and bartled  test method were used,Based on interviews analysis were idetified  about 78 open ,4 centeral and 1 selectional code .Also finding showed about ten features of goals, eight features of content, t seven features of method and five features of evaluation  .All components were detetermind about 55/084 percent of variables variance had the necessary fitness and validity. This research can provide a framework and guidline for preschool centers goal setting,production of content,teaching methodd and evaluation of learning activities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Steiner model
  • basic elements.Features discovery factor analysis
  • Preschool Centers