کلیدواژه‌ها = آموزش عالی
تعداد مقالات: 5
1. تحلیل و شناسایی مؤلفه‌های کلیدی تدریس نوآورانه: ( تدریس نوآورانه اساتید در حوزه آموزش عالی)

دوره 7، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 23-1

مریم خدارحمی؛ محبوبه خسروی؛ صابر عبدالملکی


3. طراحی برنامه درسی سرمایه روانشناختی مبتی مؤلفه امید جهت آموزش عالی ایران

دوره 5، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 131-151

افسانه صابر کرگانی؛ نرگس کشتی آرای؛ خدیجه ابوالمعالی


4. چالش های به‌کارگیری یادگیری مشارکتی در تدریس دانشگاهی

دوره 5، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 35-50

عظیمه سادات خاکباز


5. تحلیلی بر ضرورت‌ها و الزامات بازاندیشی در اهداف، راهبردها و برنامه‌های درسی دوره‌های دکتری تخصصی

دوره 4، شماره 1، تابستان 1395، صفحه 47-64

غلام رضا یادگارزاده؛ کوروش فتحی واچارگاه؛ محمود مهرمحمدی؛ محبوبه عارفی