کلیدواژه‌ها = دانش‌آموزان
تعداد مقالات: 3
1. اثربخشی برنامه آموزشی مبتنی بر تاب آوری تحصیلی در تعلل ورزی تحصیلی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان

دوره 7، شماره 1، بهار 1398، صفحه 233-249

یحیی یاراحمدی؛ ناهید نادری؛ مریم اکبری؛ ابوالقاسم یعقوبی


3. بررسی پدیدارشناسانة علل گرایش به تقلب تحصیلی و روش‌های تقلب تحصیلی از دیدگاه و تجربیات دانش‌آموزان متقلب

دوره 4، شماره 2، پاییز 1395، صفحه 113-128

ارش شهبازیان خونیق؛ ابوالفضل فرید؛ رامین حبیبی کلیبر