نویسنده = علی حسینی خواه
تعداد مقالات: 4
1. مدرسه در خانه، حلقه مفقوده در نظام آموزشی ایران

دوره 6، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 189-208

بهاره ُسلیمانی؛ مجید علی عسگری؛ علی حسینی خواه؛ محمد عطاران


4. واکاوی و شناسایی نقش فرهنگ معلمان در مواجهه با تغییرات برنامه درسی: مطالعه ترکیبی

دوره 4، شماره 2، پاییز 1395، صفحه 29-54

سعید رومیانی؛ غلام رضا حاجی حسین نژاد؛ علی حسینی خواه؛ نعمت الله فاضلی