کلیدواژه‌ها = موانع زیرساختی
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی موانع زیرساختی و مدیریتی بکارگیری آموزش الکترونیکی در آموزش منابع انسانی

دوره 7، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 116-91

غلامرضا شمس؛ فرزانه تاری؛ مرتضی رضایی زاده