نویسنده = مریم اکبری
تعداد مقالات: 1
1. اثربخشی برنامه آموزشی مبتنی بر تاب آوری تحصیلی در تعلل ورزی تحصیلی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان

دوره 7، شماره 1، بهار 1398، صفحه 233-249

یحیی یاراحمدی؛ ناهید نادری؛ مریم اکبری؛ ابوالقاسم یعقوبی