نویسنده = کورش فتحی واجارگاه
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی اثربخشی دوره آموزشی «تربیت منش هنرجویان فنی حرفه ای» دوره متوسطه بر اساس مدل کرک پاتریک

دوره 7، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 115-140

یعقوب محمودی حکمت؛ محبوبه عارفی؛ کورش فتحی واجارگاه