نویسنده = ارش شهبازیان خونیق
تعداد مقالات: 1
1. بررسی پدیدارشناسانة علل گرایش به تقلب تحصیلی و روش‌های تقلب تحصیلی از دیدگاه و تجربیات دانش‌آموزان متقلب

دوره 4، شماره 2، پاییز 1395، صفحه 113-128

ارش شهبازیان خونیق؛ ابوالفضل فرید؛ رامین حبیبی کلیبر