نویسنده = مجید علی عسگری
تعداد مقالات: 2
1. ارائه چارچوب بهینه برای ارزشیابی نظام برنامه درسی در دانشگاه (پژوهش مروری نظامندبه همراه تحقیق کیفی)

دوره 8، شماره 1، بهار 1399، صفحه 150-121

رحمان عزیزی؛ غلامرضا حاج حسین نژاد؛ مصطفی قادری؛ مجید علی عسگری


2. مدرسه در خانه، حلقه مفقوده در نظام آموزشی ایران

دوره 6، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 189-208

بهاره ُسلیمانی؛ مجید علی عسگری؛ علی حسینی خواه؛ محمد عطاران