نویسنده = سیمین منصوبی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیر روش تدریس مشارکتی با بکارگیری تقویت فردی و گروهی بر پیشرفت یادگیری زبان انگلیسی

دوره 2، شماره 1، بهار 1393، صفحه 5-18

رضوان حکیم زاده؛ کمال درانی؛ حسین قربانی؛ سیمین منصوبی؛ زهرا قاجارگیر