نویسنده = فرخنده گرایلی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رابطۀ دانش مدیریت کلاس درس و خستگی عاطفی با نقش تعدیل گری خلاقیت

دوره 7، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 157-141

رضا میرعرب رضی؛ مصطفی عزیزی شمامی؛ فرخنده گرایلی