نویسنده = علی مقدم زاده
تعداد مقالات: 1
1. منابع کارکرد افتراقی سوال و کاربرد آن در آموزش

دوره 7، شماره 1، بهار 1398، صفحه 133-153

مولود علی میرزایی؛ علی مقدم زاده؛ اصغر مینایی؛ بلال ایزانلو؛ کیوان صالحی