نویسنده = فتانه خاکره
تعداد مقالات: 1
1. طراحی الگوی عوامل سازمانی مؤثر بر انتقال یادگیری به محیط کار بر اساس نظریه داده بنیاد

دوره 6، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 66-85

فتانه خاکره؛ فرامرز ملکیان؛ بهمن سعیدی پور؛ الهام کاویانی