نویسنده = مریم سیف نراقی
تعداد مقالات: 1
1. طراحی الگوی تلفیقی برنامة درسی دورة متوسطة اول و اعتبارسنجی آن از منظر متخصصان برنامة درسی و دبیران ذیربط

دوره 6، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 209-237

جمال مرادپور؛ عزت‌الله نادری؛ مریم سیف نراقی؛ علیرضا عصاره