نویسنده = سامان عبادی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی انگیزش زبان دوم دانشجویان مقطع کارشناسی از دیدگاه نظریه «نظام خود انگیزشی زبان دوم»

دوره 5، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 1-21

نورالدین یوسفی؛ سامان عبادی؛ مجید ساعدی دویسه


2. بررسی انگیزه ورود به حرفه و عوامل مؤثر بر انگیزة معلمان زبان انگلیسی ایرانی

دوره 4، شماره 1، تابستان 1395، صفحه 93-119

نورالدین سیفی؛ سامان عبادی؛ محمد احمدنژاد