نویسنده = احمد علیپور
تعداد مقالات: 1
1. معرفی مدل ویژگی ها و مهارت های یادگیرنده مستقل(CSILM) در نظام یادگیری الکترونیکی

دوره 1، شماره 1، پاییز 1392، صفحه 7-21

مژگان حیدری؛ احمد علیپور؛ ولی اله فرزاد؛ عیسی ابراهیم زاده؛ بهمن زندی