واکاوی تجارب معلمان دوره ابتدایی از ذهن‌آگاهی حین تدریس: یک پژوهش کیفی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شیراز

2 بخش مدیریت و برنامه ریزی درسی دانشکده علوم توان شناسی دانشگاه شیرازربیتی و ر

چکیده

معلمان رکن اساسی در فرایند یاددهی- یادگیری هستند، لذا از تجربیات زیستة آنها می‌توان اطلاعات مفید و گران‌بهایی استخراج کرد. هدف اصلی از انجام پژوهش حاضر، فهم تجربه زیسته معلمان دوره ابتدایی از ذهن‌آگاهی بود. این پژوهش کیفی با استفاده از روش پدیدارشناسی اجرا شد. روش گردآوری اطلاعات استفاده از مصاحبه‌های نیمه‌ساختمند بود. بر این اساس، از بین معلمان دورة ابتدایی 19 نفر بر اساس معیارهای ورود به پژوهش انتخاب شدند. تحلیل مصاحبه‌ها، با استفاده از الگوی کلایزی و روش تحلیل مضمون انجام شد. پس از استخراج موضوعی و طبقه‌بندی آن‌ها، یافته‌ها در سه مقولة اصلی؛ "مدیریت مؤثر کلاس درس"، "بهبود فرآیند یاددهی- یادگیری" و "ارتقاء سلامت روانی دانش‌آموزان " و 12 مقولة فرعی طبقه‌بندی شدند. بررسی تجارب معلمان دوره ابتدایی نشان داد که معلمان با مداخلات مبتنی بر ذهن‌آگاهی و پیاده‌سازی در کلاس درس، علاوه بر اینکه از استرس کاری خود و فرسودگی شغلی‌شان می‌کاهند، بر پیشرفت تحصیلی و یادگیری دانش‌آموزان نیز اثر داشته‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing the Experiences of Elementary Teachers of Mindfulness During Teaching