نویسنده = ������������ ��������
رتبه بندی ابعاد و مفاهیم ظرفیت کارآفرینانه‌ی دانشگاه با استفاده از روش تاپسیس

دوره 8، شماره 4، دی 1399، صفحه 163-145

شاپور ترکمن؛ رفیق حسنی؛ منصور ایران دوست؛ رویا شاکری