نویسنده = �������� ���������� ��������
طراحی الگوی محتوای آموزش کارآفرینی برای رشته های علوم انسانی

دوره 7، شماره 4، دی 1398، صفحه 169-150

https://.doi.org/10.34785/J012.2019.870

نفیسه رفیعی؛ محمدحسین یارمحمدیان؛ نرگس کشتی آرای