نویسنده = ������������������ ��������
اثربخشی برنامه آموزشی مبتنی بر تاب آوری تحصیلی در تعلل ورزی تحصیلی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان

دوره 7، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 233-249

10.34785/J012.2019.330

یحیی یاراحمدی؛ ناهید نادری؛ مریم اکبری؛ ابوالقاسم یعقوبی