نویسنده = ������ ������ �������� ������������ ����������