نویسنده = ������������������ ������ ���������� ������