دوره و شماره: دوره 7، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 1-300 
7. بررسی اثربخشی روش آموزش خواندن براساس نظریه یادگیری مغز محور

صفحه 149-132

غلامعلی سلیمانی داودلی؛ فرهاد خرمایی؛ بهرام جوکار؛ مسعود حسین چاری


8. طراحی الگوی محتوای آموزش کارآفرینی برای رشته های علوم انسانی

صفحه 169-150

نفیسه رفیعی؛ محمدحسین یارمحمدیان؛ نرگس کشتی آرای


11. تدوین و اعتباریابی مدل آموزش مجازی سوادآموزان دورۀ انتقال

صفحه 237-214

رضا محمدی؛ محمدرضا سرمدی؛ عیسی ابراهیم زاده؛ مرجان معصومی فرد


12. بررسی نقش توضیحی پریشانی و اجتناب اجتماعی، انگیزه و خودکارآمدی تحصیلی در تبیین اضطراب کلاس زبان خارجی

صفحه 254-238

اسماعیل سلیمانی؛ مهدی سرخوش؛ رقیه نوری پورلیاولی؛ بهناز دهقان؛ سیمین حسینیان