نویسنده = فاطمه احمدبیگی
تعداد مقالات: 1
1. اثربخشی آموزش تفکر انتقادی بر شیوه های حل مساله در دانشجویان

دوره 7، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 21-36

فاطمه احمدبیگی؛ قدسی احقر؛ محسن ایمانی نائینی